List of all PPP candidates for General Election 2018

Rank Name Candidate Constituency
1 NA-1 Saleem Khan NA 1 Chitral
2 NA-81 Muhammad Anas Amjad NA 81 Gujranwala 3
3 NA-199 Zulfiqar Ali kemario NA 199 Shikarpur 2
4 NA-259 Mir Baz Muhammad NA 259 Dera Bugti-cum-Kohlu-cum-Barkhan-cum-Sibi-cum-Lehri
5 NA-262 Malik Qayyum Kakar NA 262 Pishin
6 NA-263 Bismillah Khan Kakar NA 263 Killa Abdullah
7 PB-42 Mir Sherbaz Sasoli PB 42 Kharan
8 PK-86 Jahanzeb Khan PK 86 Karak 2
9 PP-276 Muhammad Shehbaz PP 276 Muzaffargarh 9